Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN VAN TEGELZETBEDRIJF STEVEN VAN SCHIJNDEL

 

Artikel 1: DEFINITIES

1.1 Tegelzetbedrijf: Hierbij aangeduid als “Tegelzetbedrijf Steven van Schijndel”, gevestigd te Lith aan De Band 19.

1.2 Opdrachtgever: Elke natuurlijke of rechtspersoon, en naast deze diens vertegenwoordigers, gemachtigden en erfgenamen, die met Tegelzetbedrijf Steven van Schijndel een overeenkomst aangaat of wil aangaan betreffende de levering van goederen, het verrichten van diensten of andere zakelijke afspraken.

1.3 Overeenkomst: Alle afspraken die tussen Tegelzetbedrijf Steven van Schijndel en de Opdrachtgever zijn overeengekomen, elke toevoeging of wijziging daarin, evenals alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die afspraak.

1.4 Werkzaamheden: Alle activiteiten waartoe opdracht is gegeven, of die door Tegelzetbedrijf Steven van Schijndel ondernomen worden in lijn van de overeenkomst, inclusief aanvullend en extra werk. Hieronder vallen onder andere, maar niet uitsluitend, tegelwerkzaamheden voor wanden en vloeren ten behoeve van bedrijven, particulieren en organisaties.

1.5 Documentatie: Alle door de Opdrachtgever beschikbaar gestelde documenten en/of door Tegelzetbedrijf Steven van Schijndel geproduceerde of verzamelde stukken en data die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

 

Artikel 2: MEERWERK

1.6 Onder meerwerk wordt verstaan alle aanvullende activiteiten die voortkomen uit onvoorziene omstandigheden of gebreken, welke niet van tevoren duidelijk waren bij het accepteren van de opdracht maar noodzakelijk zijn voor een correcte uitvoering. Dit meerwerk wordt beschouwd als een afzonderlijke opdracht en zal apart in rekening worden gebracht.

 

Artikel 3: EXTRA WERK EN BELEID

1.7 Onder extra werk wordt verstaan alle activiteiten die gedurende de opdracht op verzoek van de opdrachtgever extra worden uitgevoerd. Deze activiteiten worden beschouwd als een aparte opdracht en worden afzonderlijk gefactureerd.

1.8 Indien Tegelzetbedrijf Steven van Schijndel als opdrachtgever fungeert, gelden de volgende regels voor leveranciers en/of onderaannemers.

1.9 Onderaannemers, waaronder ZZP’ers, dienen een geldige Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) te overhandigen. Indien deze niet wordt verstrekt, kan betaling worden opgeschort.

1.10 Onderaannemers en ZZP’ers zijn verplicht, bij mogelijke extra werkzaamheden, dit eerst schriftelijk met Tegelzetbedrijf Steven van Schijndel te bespreken voordat ze tot uitvoering overgaan.

1.11 Opdrachten kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden overeengekomen.

Artikel 4: Online Publicatie & Toepassing

 

4.1 Met de publicatie van deze Algemene Voorwaarden op https://svstegelwerken.nl is de eerder per post verzonden hardcopy versie, die tot 2019 werd verstrekt, vervangen.

4.2 De algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Steven van Schijndel Tegelwerken en de opdrachtgever. Ook bij inzet van derden voor de uitvoering van een overeenkomst, zijn deze voorwaarden van toepassing. Elke opdracht wordt uitgevoerd onder deze voorwaarden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen en bevestigd door Steven van Schijndel Tegelwerken.

 

Artikel 5: Erkenning & Geldigheid

 

5.1 Door simpelweg een opdracht te geven aan Steven van Schijndel Tegelwerken erkent de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, tenzij deze schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen.

5.2 Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden ongeldig zijn of worden verklaard, blijven de overige bepalingen van kracht.

5.3 Leveringen worden geacht te zijn gedaan vanuit de eerder genoemde vestigingsplaats. Tenzij anders overeengekomen, dienen alle betalingen daar in Euro’s te geschieden.

5.4 Afspraken gemaakt door personeel of derden, al dan niet werkzaam voor Steven van Schijndel Tegelwerken en zonder diens medeweten, zijn niet bindend voor Steven van Schijndel Tegelwerken, tenzij schriftelijk bevestigd.

 

Artikel 6: Offertes & Overeenkomsten

 

6.1 Een offerte van Steven van Schijndel Tegelwerken is een uitnodiging tot het plaatsen van een order en is niet bindend.

6.2 Offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 90 dagen, tenzij anders aangegeven. Een offerte kan door Steven van Schijndel Tegelwerken worden ingetrokken indien er sprake is van een kennelijke fout of verschrijving.

6.3 Prijzen in offertes gelden voor de specifiek aangegeven hoeveelheden en beschrijvingen. Extra werk wordt afzonderlijk in rekening gebracht.

6.4 Een offerte wordt alleen bindend na schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever en erkenning van de toepasselijke Algemene Voorwaarden. Indien een offerte op basis van schattingen wordt verstrekt, worden de werkelijke uren en kosten achteraf in rekening gebracht.

6.5 Bij gecombineerde prijsopgaven is er geen verplichting tot gedeeltelijke levering tegen een evenredig deel van de totale prijs.

6.6 Alle prijzen zijn exclusief BTW voor zakelijke klanten en inclusief BTW voor particulieren.

6.7 Modellen, afbeeldingen en maten dienen ter illustratie. Afwijkingen hierin geven de opdrachtgever niet het recht betaling te weigeren.

6.8 Indien goederen niet op voorraad zijn, kan de opdrachtgever verplicht zijn grotere hoeveelheden af te nemen, afhankelijk van fabrieksverpakkingen.

 

Artikel 7: Voorbereiding, Locatiecondities en Werkafspraken

7.1 Voorwaarden van de Werkplek:

Voordat de werkzaamheden beginnen, moet de te betegelen ruimte gereed en ontruimd zijn. Als de locatie niet klaar is, draagt de opdrachtgever de daaruit voortvloeiende kosten. Wanden, vloeren en vensterbanken moeten aan specifieke kwaliteitseisen voldoen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de kosten van elke vereiste voorbereiding.

 

7.2 Vergoeding voor Arbeid:

Als er vertragingen optreden vanwege ongeschikte omstandigheden op de locatie, worden de arbeidskosten van de tegelzetter(s) in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

 

7.3 Materialen van de Opdrachtgever:

Tegelzetbedrijf Steven van Schijndel is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen in de door de opdrachtgever geleverde materialen, maar kan wel kosten in rekening brengen voor daaruit voortkomende werkonderbrekingen.

 

7.4 Afspraken over Materialen en Informatie:

Overeengekomen termijnen gelden als alle benodigde materialen en informatie op tijd zijn verstrekt.

 

7.5 Uitbesteding van Werkzaamheden:

Tegelzetbedrijf Steven van Schijndel kan ervoor kiezen om delen van het project uit te besteden aan derden als dit het werk ten goede komt.

 

7.6 Onvoorziene Werkomstandigheden:

Als de werkzaamheden niet op de afgesproken datum kunnen beginnen, kan Tegelzetbedrijf Steven van Schijndel de opgelopen kosten in rekening brengen bij de opdrachtgever.

 

Artikel 8: Verantwoordelijkheden, Oplevering en Gebreken

8.1 Beheer van Materialen:

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor materialen en gereedschappen van Tegelzetbedrijf Steven van Schijndel die in hun bezit zijn.

 

8.2 Voorzieningen:

De opdrachtgever moet voorzieningen zoals elektriciteit, gas, en water beschikbaar stellen.

 

8.3 Ingebruikname:

Een project wordt als opgeleverd beschouwd zodra de opdrachtgever het in gebruik neemt.

 

8.4 Oplevering en Melding van Gebreken:

Een project is officieel opgeleverd na goedkeuring van beide partijen. Gebreken moeten binnen 10 dagen schriftelijk worden gemeld bij Tegelzetbedrijf Steven van Schijndel.

 

Artikel 9: Levering en uitvoering van de opdracht

 

9.1 Op de afgesproken dag dient de te betegelen ruimte ontruimd te zijn zodat Tegelzetbedrijf Steven van Schijndel ongehinderd kan werken. Kosten ontstaan door ongeschikte ruimte komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

9.2 De kosten voor arbeid van tegelzetter(s) die door ongeschikte ruimte, wanden of vloeren niet kunnen werken, komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

9.3 Tegelzetbedrijf Steven van Schijndel is niet verantwoordelijk voor onvoldoende hoeveelheid van door opdrachtgever geleverde goederen of materialen, maar kan wel stagnatiekosten in rekening brengen.

 

9.4 Vertragingen zijn niet voor rekening van Tegelzetbedrijf Steven van Schijndel, tenzij veroorzaakt door hun fout.

 

9.5 Gedeeltelijke leveringen kunnen gefactureerd worden en worden beschouwd als deelleveringen.

 

9.6 Overeengekomen termijnen zijn alleen geldig als alle benodigdheden op tijd worden geleverd aan Tegelzetbedrijf Steven van Schijndel.

 

9.7 Tegelzetbedrijf Steven van Schijndel kan delen van de opdracht uitbesteden aan derden.

 

9.8 Indien werkzaamheden niet op de afgesproken aanvangsdatum kunnen starten, kan Tegelzetbedrijf Steven van Schijndel wachturen en/of onkosten in rekening brengen.

 

9.9 Tegelzetbedrijf Steven van Schijndel is niet verantwoordelijk voor gebreken in door de opdrachtgever geleverde materialen.

 

9.10 Als de opdracht door onvoorziene omstandigheden niet uitvoerbaar is, moet de opdracht worden aangepast. De kosten van deze wijziging worden verrekend.

 

9.11 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor materialen en gereedschappen van Tegelzetbedrijf Steven van Schijndel die in hun bezit zijn.

 

9.12 De opdrachtgever zorgt voor de benodigdheden zoals elektriciteit, gas, en water voor de uitvoering van de opdracht.

 

9.13 Een project wordt geacht te zijn opgeleverd wanneer het door de opdrachtgever in gebruik is genomen.

 

9.14 Een project is opgeleverd als het met wederzijdse goedkeuring is afgerond. Gebreken moeten binnen 10 dagen na oplevering schriftelijk worden gemeld.

 

Artikel 10: Overschrijding leveringstermijn

 

10.1 Als de voortgang vertraagd wordt door de opdrachtgever of overmacht, moet de opdrachtgever betalen voor het voltooide werk en alle kosten.

 

10.2 Overeengekomen termijnen zijn geen harde deadlines, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

10.3 Storingen door overmacht ontheffen Tegelzetbedrijf Steven van Schijndel van hun verplichtingen.

 

10.4 Bij overmacht moet Tegelzetbedrijf Steven van Schijndel de opdrachtgever onmiddellijk informeren.

 

10.5 Indien de overschrijding te lang is, kan de opdrachtgever de overeenkomst annuleren. Echter, er moet wel betaald worden voor het reeds voltooide werk.

 

AANSPRAKELIJKHEID

. 11.1 Tegelzetbedrijf Steven van Schijndel is niet aansprakelijk voor schade, tenzij deze het directe gevolg is van opzettelijk handelen of grove nalatigheid, welke door de opdrachtgever moet worden aangetoond.

. 11.2 Bij een opdracht uitgevoerd voor meerdere partijen zijn al deze partijen afzonderlijk verantwoordelijk voor volledige nakoming van de overeenkomst.

. 11.3 Voor communicatie via digitale middelen zoals e-mail en mobiel, kan Tegelzetbedrijf Steven van Schijndel niet aansprakelijk worden gesteld bij inbreuk door derden.

. 11.4 Tegelzetbedrijf Steven van Schijndel is niet verantwoordelijk voor onjuiste gegevens verstrekt door de opdrachtgever, noch voor gegevens die niet expliciet zijn meegedeeld.

. 11.5 Onzorgvuldig of incorrect gebruik van geleverde producten valt buiten de verantwoordelijkheid van Tegelzetbedrijf Steven van Schijndel.

. 11.6 Voor vervuiling van grond of aanwezigheid van gevaarlijke stoffen zoals asbest is Tegelzetbedrijf Steven van Schijndel niet aansprakelijk, tenzij er een specifiek onderzoek is aangevraagd.

. 11.7 Verstoppingen in riolering of andere leidingen vallen niet onder de aansprakelijkheid van Tegelzetbedrijf Steven van Schijndel.

. 11.8 Tegelzetbedrijf Steven van Schijndel zal met zorg omgaan met materialen en ontwerpen van de opdrachtgever, maar accepteert geen verantwoordelijkheid voor verlies of schade.

. 11.9 Klachten moeten direct en duidelijk zichtbaar zijn. Klachten die niet meer kunnen worden gecontroleerd, worden niet geaccepteerd.

. 11.10 Tegelzetbedrijf Steven van Schijndel bezit alle benodigde vergunningen voor tegelzetters werkzaamheden.

. 11.11 Na afronding van werkzaamheden moet de opdrachtgever of een vertegenwoordiger aanwezig zijn voor goedkeuring.

. 11.12 Schade door klimatologische omstandigheden zoals extreme droogte of vochtigheid vallen niet onder de aansprakelijkheid van Tegelzetbedrijf Steven van Schijndel.

. 11.13 Tegelzetbedrijf Steven van Schijndel is niet aansprakelijk voor natuurlijke bewegingen van vloeren of wanden na installatie.

. 11.14 Bij uitlenen van gereedschap door Tegelzetbedrijf Steven van Schijndel aan derden is elke schade voor verantwoordelijkheid van de ontvanger.

. 11.15 Wanneer de opdrachtgever besluit tegen advies in te gaan, aanvaardt Tegelzetbedrijf Steven van Schijndel geen verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen.

 

EIGENDOMSRECHTEN

. 12.1 Goederen blijven eigendom van Tegelzetbedrijf Steven van Schijndel totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

. 12.2 Bij niet-nakoming van betalingsverplichtingen heeft Tegelzetbedrijf Steven van Schijndel het recht geleverde goederen terug te vorderen.

. 12.3 Tegelzetbedrijf Steven van Schijndel mag foto’s van opdrachten gebruiken voor promotionele doeleinden.

. 12.4 Ontwerpen en tekeningen gemaakt door Tegelzetbedrijf Steven van Schijndel blijven eigendom van het bedrijf en zijn beschermd onder auteursrecht.

. 12.5 Intellectuele eigendomsrechten blijven bij Tegelzetbedrijf Steven van Schijndel.

. 12.6 Opdrachtgever mag ontvangen ontwerpen en documentatie niet delen zonder toestemming.

 

BETALINGSVOORWAARDEN

. 13.1 Afhankelijk van de opdracht kan betaling vooraf of in termijnen worden gevraagd.

. 13.2 Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden.

. 13.3 Bij te late betaling wordt 1% rente per maand in rekening gebracht.

. 13.4 Bij afspraken over termijnbetalingen dienen deze strikt te worden nagekomen.

 

AANVULLENDE VOORWAARDEN

Artikel 14: Vergunningen en Beschikkingen

. 14.1 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig en correct verkrijgen van alle benodigde vergunningen, ontheffingen en overige beschikkingen die essentieel zijn voor het uitvoeren van het werk.

 

Artikel 15: Toegankelijkheid en Werkomgeving

. 15.1 De opdrachtgever zorgt voor onbelemmerde toegang en doorgang voor Tegelzetbedrijf Steven van Schijndel voor de uitvoering van de werkzaamheden.

. 15.2 De te behandelen ruimtes dienen bij aanvang leeg en schoon te zijn en te beschikken over een werktemperatuur van ten minste 5°C. Extra kosten voor het vrijmaken van ruimten worden tegen het standaard uurtarief in rekening gebracht.

 

 

Artikel 16: Restmaterialen en Afval

. 16.1 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het afvoeren van restmateriaal, tenzij anders is afgesproken.

. 16.2 Monsters en/of stalen dienen door de opdrachtgever te worden geretourneerd. Bij verzuim worden kosten à €100 per item in rekening gebracht.

. 16.3 De opdrachtgever voorziet in afvalcontainers geschikt voor gescheiden afvalverwerking. Bij particulieren dient afvalverwerking zelf geregeld te worden, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 17: Productkenmerken

. 17.1 Natuursteenproducten zoals marmer en graniet kunnen natuurlijke onvolkomenheden bevatten. Monsters dienen slechts als indicatieve referentie; identieke kleur en benadering kunnen niet worden geëist.

. 17.2 Toegestane afwijkingen in dikte, vlakheid en maatvoering vallen binnen de gestelde Europese normen (NEN-NORMEN).

 

Artikel 18: Aansprakelijkheid en Garanties

. 18.1 Tegelzetbedrijf Steven van Schijndel is niet aansprakelijk voor de keuze van ongeschikt materiaal of afwerking door de opdrachtgever.

. 18.2 Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor schade als gevolg van verouderde technieken of constructies.

. 18.3 Bij het aanbrengen van materialen in ruimten met ongeschikte temperaturen of vochtigheidsgraden neemt Tegelzetbedrijf Steven van Schijndel geen verantwoordelijkheid voor mogelijke problemen zoals vochtvlekken of vervorming van materialen.

. 18.4 Tegelzetbedrijf Steven van Schijndel is niet aansprakelijk voor waterschade onder de gelegde vloeren, tenzij door eigen toedoen of bij verzwijging door de opdrachtgever.

 

Artikel 19: Toepasselijk recht

. 19.1 Op alle overeenkomsten tussen Tegelzetbedrijf Steven van Schijndel en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.